Eastern Syriac :ܐܲܒܝܼܕܘܼܬ ܥܘܼܗܕܵܢܵܐ
Western Syriac :ܐܰܒܺܝܕܽܘܬ ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ
Root :ܐܒܕ
Eastern phonetic :a ' bi: du:t u: ' da: na:
Category :noun
[Human → Disease]
English :amnesia ;
French :l'amnésie , la perte de mémoire ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܐܒܕ, ܐܲܒܝܼܕܘܼܬܵܐ, ܥܘܼܗܕܵܢܵܐ

See also : ܛܘܼܠܵܩ ܥܘܼܗܕܵܢܵܐ

Source : Maclean