Eastern Syriac :ܐܲܝܟ݂
Western Syriac :ܐܰܝܟ݂
Eastern phonetic :' a:ḥ
Category :adverb
[Measures]
English :1) as ; contracted in ܟ݂ : ܟ݂ܡܝܼܬ݂ܵܐ : = ܐܲܝܟ݂ ܡܝܼܬ݂ܵܐ : as dead ; ܐܲܝܟ݂ ܕܢܵܩܦ : as follows ; 2) especially with numbers , see also ܠܘܲܥܕܵܐ / ܝܲܬܝܼܪ ܚܲܣܝܼܪ / ܚܲܣܝܼܪ ܩܲܠܝܼܠ / ܠܩܘܼܪܒܵܐ / ܙܵܘܕܵܐ ܒܵܨܘܿܪܵܐ / ܚܲܕܟ̰ܵܐ ܦܵܝܫܵܐ : roughly , more or less , approximately , around , close to , circa , almost / all but , practically , almost , about , nearly especially with numbers ; 3) also ܡܲܝܟ݂ / ܠܦܘܼܬ / ܡܸܢ ܦܘܼܡ : like , according to / after / in accordance with , as , per ; Rhétoré (with a corroborative pronoun) : ܐܲܝܟ݂ ܟ݂ܲܒ̈ܪܵܢܲܝ ܕܐ݇ܢܵ̈ܫܹܐ : "according to their saying, some people" , according to what they say / it is said that , they say that / rumour has it that , = ܐܲܝܟ݂ ܟ݂ܲܒ̈ܵܢܹܐ ܕܐ݇ܢܵ̈ܫܹܐ ; contracted in ܟ݂ : ܟ݂ܡܝܼܬ݂ܵܐ : = ܐܲܝܟ݂ ܡܝܼܬ݂ܵܐ : like dead ; with affixes : ܐܲܝܟ݂ ܕܝܸܗ : like him (?) ; Classical Syriac, Tiari, Ashita, Al Qosh : ܐܲܟ݂ܘܵܬ݂ܹܗ ; ܐܲܝܟ݂ܘܵܬ݂ܝܼ / ܐܲܟ݂ܘܵܬ݂ܝܼ : like me ; ܐ݇ܟ݂ܘܵܬ݂ܘܿܟ݂ : like thee / you masculine ; ܐ݇ܟ݂ܘܵܬ݂ܵܟ݂ : like thee / you feminine ; ܐܲܝܟ݂ܘܵܬ݂ܝܹܗ : like him ; ܐܲܝܟ݂ܘܵܬ݂ܵܗܿ : like her ; ܐܲܝܟ݂ܘܵܬ݂ܲܢ : like us ; ܐ݇ܟ݂ܘܵܬ݂ܵܘܟ݂ܘܼ : like you ; ܐ݇ܟ݂ܘܵܬ݂ܝܲܝ / ܐ݇ܟ݂ܘܵܬ݂ܝܲܝܗܝܼ : like them ; 2) used in equality comparatives ; ܡܲܪܩܘܿܣ ܐܲܝܟ݂ ܡܸܟ݂ ܐܸܣܚܲܩ ܥܲܬܝܼܪܵܐ݇ܝܠܹܗ : Mark is as rich as Isaac ; ܕܹܝܟ݂ ܕܝܼܠܹܗ ܡܲܪܩܘܿܣ ܥܲܬܝܼܪܵܐ ܗܲܡ ܗܵܕܲܟ݂ ܐܸܣܚܲܩ : Mark is as rich as Isaac ; ܡܲܪܩܘܿܣ ܘܐܸܣܚܲܩ ܚܵܕ݇ܝܠܲܝ ܒܥܲܬܝܼܪܘܼܬ݂ܲܝ : Mark and Isaac are as rich as each other / equally rich ; ܡܲܪܩܘܿܣ ܐܲܝܟ݂ ܩܲܕ ܐܸܚܲܩ ܥܲܬܝܼܪܵܐ݇ܝܠܹܐ / ܡܲܪܩܘܿܣ ܐܲܝܟ݂ ܒܩܲܕܲܪ ܕܐܣܚܲܩ ܥܲܬܝܼܪܵܐ݇ܝܠܹܗ : Mark is as rich as Isaac ;
French :1) comme ; se contracte en ܟ݂ : ܟ݂ܡܝܼܬ݂ܵܐ : = ܐܲܝܟ݂ ܡܝܼܬ݂ܵܐ : comme mort ; ܐܲܝܟ݂ ܕܢܵܩܦ : comme suit ; 2) surtout avec des nombres ; voir aussi ܠܘܲܥܕܵܐ / ܝܲܬܝܼܪ ܚܲܣܝܼܪ / ܚܲܣܝܼܪ ܩܲܠܝܼܠ / ܠܩܘܼܪܒܵܐ / ܙܵܘܕܵܐ ܒܵܨܘܿܪܵܐ / ܚܲܕܟ̰ܵܐ ܦܵܝܫܵܐ : environ , grosso modo , à vue de nez , approximativement / de façon approximative , à peu près , globalement , en gros / à la louche , presque , pratiquement , aux environs de , quelque chose comme / disons , à un poil près , presque / comme , environ / vers ; 3) aussi ܡܲܝܟ݂ / ܠܦܘܼܬ / ܡܸܢ ܦܘܼܡ : comme , d'après , selon / en accord avec , suivant , en tant que ; Rhétoré (avec pronom corroboratif) : ܐܲܝܟ݂ ܟ݂ܲܒ̈ܪܵܢܲܝ ܕܐ݇ܢܵ̈ܫܹܐ : selon les paroles d'eux, des gens / selon leurs dires ceux des gens , d'après ce qu'on dit , on dit que , le bruit court selon lequel / les bruits courent selon lesquels / il se dit que / on raconte que , = ܐܲܝܟ݂ ܟ݂ܲܒ̈ܵܢܹܐ ܕܐ݇ܢܵ̈ܫܹܐ ; s'utilise avec suffixes : ܐܲܝܟ݂ ܕܝܸܗ : comme lui (?) ; syriaque classique, Tiari, Ashita, Al Qosh : ܐܲܟ݂ܘܵܬ݂ܹܗ ; Rhéthoré ; devient ܐܲܝܟ݂ܘܵܬ݂ / ܐܲܟ݂ܘܵܬ݂ / ܐ݇ܟ݂ܘܵܬ݂ devant un suffixe ; ܐܲܝܟ݂ܘܵܬ݂ܝܼ / ܐܲܟ݂ܘܵܬ݂ܝܼ : comme moi ; ܐ݇ܟ݂ܘܵܬ݂ܘܿܟ݂ : comme toi masculin ; ܐ݇ܟ݂ܘܵܬ݂ܵܟ݂ : comme toi féminin ; ܐܲܝܟ݂ܘܵܬ݂ܝܹܗ : comme lui ; ܐܲܝܟ݂ܘܵܬ݂ܵܗܿ : comme elle ; ܐܲܝܟ݂ܘܵܬ݂ܲܢ : comme nous ; ܐ݇ܟ݂ܘܵܬ݂ܵܘܟ݂ܘܼ : comme vous ; ܐ݇ܟ݂ܘܵܬ݂ܝܲܝ / ܐ݇ܟ݂ܘܵܬ݂ܝܲܝܗܝܼ : comme eux / comme elles ; 2) utilisé dans les comparatifs d'égalité ; ܡܲܪܩܘܿܣ ܐܲܝܟ݂ ܡܸܟ݂ ܐܸܣܚܲܩ ܥܲܬܝܼܪܵܐ݇ܝܠܹܗ : Marc est aussi riche qu'Isaac ; ܕܹܝܟ݂ ܕܝܼܠܹܗ ܡܲܪܩܘܿܣ ܥܲܬܝܼܪܵܐ ܗܲܡ ܗܵܕܲܟ݂ ܐܸܣܚܲܩ : Marc est aussi riche qu'Isaac ; ܡܲܪܩܘܿܣ ܘܐܸܣܚܲܩ ܚܵܕ݇ܝܠܲܝ ܒܥܲܬܝܼܪܘܼܬ݂ܲܝ : Marc et Isaac sont aussi riches l'un que l'autre ; ܡܲܪܩܘܿܣ ܐܲܝܟ݂ ܩܲܕ ܐܸܚܲܩ ܥܲܬܝܼܪܵܐ݇ܝܠܹܐ / ܡܲܪܩܘܿܣ ܐܲܝܟ݂ ܒܩܲܕܲܪ ܕܐܣܚܲܩ ܥܲܬܝܼܪܵܐ݇ܝܠܹܗ : Marc est aussi riche qu'Isaac ;
Dialect :Eastern Syriac, Classical Syriac

Cf. ܕܵܐܟ݂, ܡܸܟ݂ܘܵܬܹܗ ܕ, ܡܸܟ݂ܕܵܝܓܸܕ, ܐܲܝܟ݂

Variants : ܟ݂ܘܵܬ݂ܹܗ, ܡܘܼܟ݂

See also : ܓܵܬ, ܒܨܝܼܪ ܩܲܠܝܼܠ, ܚܲܣܝܼܪ ܩܲܠܝܼܠ, ܝܲܬܝܼܪ ܚܲܣܝܼܪ, ܚܲܕ݇ܟ̰ܵܐ ܦܵܝܫܵܐ, ܗܵܘ ܐ݇ܢܵܫܵܐ ܕ, ܩܲܕ, ܗܵܕܵܟ݂, ܗܲܡ, ܒܨܝܼܪ ܩܲܠܝܼܠ, ܚܲܕ݇ܟ̰ܵܐ ܦܵܝܫܵܐ, ܠܩܘܼܪܒܵܐ, ܙܵܕܘܵܐ ܒܵܨܘܿܪܵܐ, ܠܘܲܥܕܵܐ, ܝܲܬܝܼܪ ܚܲܣܝܼܪ

Al Qosh : ܟ݂ܲܕ / ܕܐܲܝܟ݂ ; interrogative form : ܕܲܝܟ݂ / ܕܲܟ݂ܝܼ

Al Qosh : ܟ݂ܲܕ / ܕܐܲܝܟ݂ ; forme interrogative : ܕܲܝܟ݂ / ܕܲܟ݂ܝܼ

Source : Maclean