Eastern Syriac :ܡܲܪܬܝܵܢܵܐ
Western Syriac :ܡܰܪܬܝܳܢܳܐ
Eastern phonetic :mar ' tia: na:
Category :noun
[Professions]
English :an adviser , an advisor (?) ;
French :un conseilleur , un conseiller (?) ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܡܲܪܬܹܐ, ܡܲܪܬܝܵܢܘܼܬܵܝܵܐ, ܡܲܪܬܝܵܢܵܝܵܐ, ܡܲܪܬܝܵܢܘܼܬܵܐ

See also : ܡܵܠܘܿܟ݂ܵܐ, ܡܗܲܕܝܵܢܵܐ, ܡܵܠܟܵܐ, ܗܲܕܵܝܵܐ, ܗܵܕܘܿܝܵܐ, ܗܲܕܝܵܢܵܐ, ܡܲܪܬܝܵܢܵܐ