Eastern Syriac :ܗܲܕܝܵܢܵܐ
Western Syriac :ܗܰܕܝܳܢܳܐ
Eastern phonetic :had ' dia: na:
Category :noun
[Professions]
English :an advisor ;
French :un conseiller , un (homme de) conseil ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܡܗܵܕܹܐ, ܡܲܕܸܥ, ܗܵܕܘܿܝܵܐ

See also : ܡܵܠܘܿܟ݂ܵܐ, ܡܗܲܕܝܵܢܵܐ, ܡܵܠܟܵܐ, ܗܲܕܵܝܵܐ, ܡܲܪܬܝܵܢܵܐ