Eastern Syriac :ܫܵܒܹܠ
Western Syriac :ܫܳܒܶܠ
Root :ܫܒܠ
Eastern phonetic :' ša: bi:l
Category :verb
[Transport]
English :to guide ;
French :guider ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܫܒܠ, ܡܫܲܒܠܵܢܵܐ, ܫܲܒܘܼܠܹܐ, ܫܲܒܸܠ

See also : ܣܵܘܣܹܐ, ܣܵܩܹܡ, ܬܲܥܠܸܡ, ܬܲܓܒܸܪ, ܡܗܵܕܹܐ, ܗܲܕܹܐ, ܗܲܕܘܼܝܹܐ, ܪܵܥܹܐ, ܪܥܵܝܵܐ, ܕܲܒܸܪ, ܕܲܒܘܼܪܹܐ, ܪܵܐܹܫ, ܪܝܵܫܵܐ, ܬܲܓܒܘܼܪܹܐ

Source : Maclean