Eastern Syriac :ܗܵܝܟܲܪܲܬ
Western Syriac :ܗܳܝܟܰܪܰܬ
Eastern phonetic :é ka rat
Category :noun
English :NENA, Tergawar, Salamas : then , = ܗܿܝܓܵܗ ;
French :NENA, Tergawar, Salamas : alors , puis , ensuite , = ܗܿܝܓܵܗ ;
Dialect :NENA, Other

Cf. ܟܲܪܲܬ

See also : ܓܵܗܵܐ