Eastern Syriac :ܓܸܙܩܵܐ
Western Syriac :ܓܶܙܩܳܐ
Eastern phonetic :' giz qa:
Category :noun
[Animals → Domestic]
English :Genesis : 37, 31 : a young goat (two years old) ;
French :Genèse : 37, 31 : un chevreau de deux ans ;
Dialect :Eastern Syriac, Classical Syriac

Cf. ܓܸܣܟܵܐ, ܓܸܙܟܵܐ, ܓܸܙܸܟܬܵܐ