Eastern Syriac :ܓܵܙܘܿܪܵܐ
Western Syriac :ܓܳܙܽܘܪܳܐ
Eastern phonetic :ga: ' zo ra:
Category :noun
[Professions]
English :a woolshearer , a shearer ;
French :un tondeur ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܓܵܙܬܵܐ, ܓܲܙ, ܓܸܙܬܵܐ, ܓܵܙܵܐ, ܓܵܙܘܿܙܵܐ, ܡܵܓܙܵܢܵܐ, ܡܵܓܙܘܼܢܵܐ