Eastern Syriac :ܓܝܼܠܵܣܵܐ
Western Syriac :ܓܺܝܠܳܣܳܐ
Eastern phonetic :gi: ' la: sa:
Category :noun
[Country → Fruits]
Dialect :NENA, Other

ܓܝܼܠܵܣܬܵܐ

NENA, Qochanis : masculine

NENA, Qotchanès : mot masculin