Eastern Syriac :ܗܲܒ݇ܠ
Western Syriac :ܗܰܒ݇ܠ
Eastern phonetic :' hal
Category :verb
English :singular : imperative of ܝܵܗ݇ܒ݂ܸܠ : to give : give ; plural : ܗܲܒ݇ܠܘܼܢ : give ! ; ܗܲܠ ܠܝܼ ܚܲܟܡܵܐ ܠܲܚܡܵܐ : give me some bread ; ܗܲܠ ܠܝܼ ܚܵܕ݇ ܠܝܼܪܵܐ ܬܲܕ ܗܵܘܹܐ ܒܝܼ ܕܥܵܝܫܸܢ : give me one lira so that I can live ; ܡܐܵܢ ܬܪܲܝ ܚܲܒ݂̈ܠܹܐ ܠܗܵܘ ܕܝܼܠܹܗ ܒܝܼܫ ܝܲܪܝܼܟ݂ܵܐ ܗܲܠ ܠܝܼ : give me the longest of these two ropes ;
French :impératif de ܝܵܗ݇ܒ݂ܸܠ : donner : donne ; ܗܲܒ݇ܠܘܼܢ : donnez ! ; ܗܲܠ ܠܝܼ ܚܲܟܡܵܐ ܠܲܚܡܵܐ : donne-moi du pain ; ܗܲܠ ܠܝܼ ܚܵܕ݇ ܠܝܼܪܵܐ ܬܲܕ ܗܵܘܹܐ ܒܝܼ ܕܥܵܝܫܸܢ : donne-moi une livre pour que je puisse vivre ; ܡܐܵܢ ܬܪܲܝ ܚܲܒ݂̈ܠܹܐ ܠܗܵܘ ܕܝܼܠܹܗ ܒܝܼܫ ܝܲܪܝܼܟ݂ܵܐ ܗܲܠ ܠܝܼ : donne-moi la plus longue de ces deux cordes , de ces deux cordes donne-moi la plus longue ;
Dialect :Eastern Syriac

Variants : ܗܲܒ݇ܠܘܼܢ

See also : ܫܚܲܕ

distinguish from ܗܲܠ

ne pas confondre avec ܗܲܠ