Eastern Syriac :ܓܹܫܵܢ
Western Syriac :ܓܶܫܳܢ
Eastern phonetic :' gi: ša:n
Category :proper noun
[Humanities → Geography → Countries]
English :Genesis : 46, 29 : Goshen ;
French :Genèse : 46, 29 : le pays de Goshen ;
Dialect :Classical Syriac