Eastern Syriac :ܬܐܵܡܵ
Western Syriac :ܬܐܳܡܳ
Eastern phonetic :t ' a: ma:
Category :proper noun
[Human being]
English :Peshitta, John : 11, 16 : Didymus ;
French :Peshitta, Jean : 11, 16 : Didyme ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܓ̰ܲܡܸ̈ܟܹܐ, ܓ̰ܲܡܹ̈ܐ, ܬܐܵܡܹ̈ܐ, ܓ̰ܲܡܵܐ