Eastern Syriac :ܒܫܸܠܝܵܐ
Western Syriac :ܒܫܶܠܝܳܐ
Eastern phonetic :' bši lia:
Category :adverb
[Time]
English :1) quietly ; 2) suddenly , overnight ;
French :1) calmement , silencieusement ; 2) soudainement , soudain , du jour au lendemain / subitement / comme ça ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܡܸܢܫܸܠܝܵܐ, ܡܸܢܫܸܠܝ, ܫܵܠܹܐ, ܠܵܐ ܫܲܠܝܵܐ, ܡܸܢ ܫܸܠܝ, ܡܸܢ ܫܸܠܝܵܐ, ܡܸܢܫܸܠܬܵܢܝܼ

See also : ܚܲܪܝܼܦܵܐܝܼܬ, ܐܝܼܓܵܗܵܐ, ܡܲܪܗܵܛܵܐܝܼܬ, ܕܠܵܐ ܣܘܼܟܵܝ, ܥܵܪܨܵܐܝܼܬ, ܓܸܕܫܵܐ, ܐܝܼܓܵܗܵܐ, ܠܝܼܓ݂ܵܐܝܼܬ, ܡܣܲܪܗܒ݂ܵܐܝܼܬ, ܩܲܠܝܼܠܵܐܝܼܬ, ܚܛܝܼܦܵܐܝܼܬ, ܒܵܠܘܿܩܵܐܝܼܬ, ܨܵܦܘܿܚܵܐܝܼܬ

Source : Maclean