Eastern Syriac :ܥܲܢܒ݂ܝܼܬ݂ܵܐ
Western Syriac :ܥܰܢܒ݂ܺܝܬ݂ܳܐ
Eastern phonetic :an ' wi: ta:
Category :noun
[Country → Fruits]
English :a grape ;
French :un raisin ;
Dialect :Urmiah

Cf. ܡܲܥܬܵܐ ܕܥܲܢܓ݂ܹܐ, ܥܲܢܒ݂ܝܼܬܵܐ ܕܒܹܝ ܩܪ̈ܡܝܼܙܹܐ, ܥܸܢܒ݂ܝܼܬ݂ܵܐ, ܥܸܢܒ݂ܬܵܐ, ܥܸܢܒ݂ܵܐ, ܥܲܢ̈ܒ݂ܹܐ, ܥܸܢ̈ܒ݂ܹܐ ܕܕܸܒܵܐ