Eastern Syriac :ܥܸܢܒ݂ܝܼܬ݂ܵܐ
Western Syriac :ܥܶܢܒ݂ܺܝܬ݂ܳܐ
Eastern phonetic :in ' wi: tha:
Category :noun
[Country → Fruits]
English :a grape ;
French :un raisin ;
Dialect :Eastern Syriac, NENA

Cf. ܡܲܥܬܵܐ ܕܥܲܢܓ݂ܹܐ, ܥܲܢܒ݂ܝܼܬܵܐ ܕܒܹܝ ܩܪ̈ܡܝܼܙܹܐ, ܥܲܢܒ݂ܝܼܬ݂ܵܐ, ܥܸܢܒ݂ܬܵܐ, ܥܸܢܒ݂ܵܐ, ܥܲܢ̈ܒ݂ܹܐ