Eastern Syriac :ܕܵܐܸܡ
Western Syriac :ܕܳܐܶܡ
Eastern phonetic :' da: i:m
Category :verb
[Time]
English :1) = ܕܵܝܸܡ ; 2) verb : to remain , to be prolonged , to last ;
French :1) = ܕܵܝܸܡ ; 2) verbe : rester , demeurer , être prolongé , se prolonger , durer ;
Dialect :Eastern Syriac, NENA

Cf. ܕܵܝܸܡܘܼܬ݂ܵܐ, ܕܝܵܡܵܐ, ܡܲܕܝܘܿܡܹܐ, ܕܵܝܸܡ

See also : ܥܙܵܐ