Eastern Syriac :ܕܸܒܘܼܪܝܼܬ݂ܵܐ
Western Syriac :ܕܶܒܽܘܪܺܝܬ݂ܳܐ
Eastern phonetic :di bu: ' ri: tha:
Category :noun
[Animals → Insects]
English :a bee ; plural : ܕܸܒܘܼܪ̈ܝܵܬܵܐ : bees ; ܫܸܚܠܵܐ ܕ ܕܸܒܘܼܪ̈ܝܵܬܹܵܐ : "drippings from bees" / a honeycomb ;
French :une abeille ; pluriel : ܕܸܒܘܼܪ̈ܝܵܬܵܐ : des abeilles ; ܫܸܚܠܵܐ ܕ ܕܸܒܘܼܪ̈ܝܵܬܹܵܐ : "un coulis d'abeilles" / un rayon de miel ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܕܸܒܘܼܪܬܵܐ, ܕܘܼܒܘܼܪܬܵܐ, ܕܹܒܘܼܪܬܵܐ, ܕܸܒܘܿܪܵܐ, ܕܸܒܘܼܪܝܼܬ݂ܵܐ, ܕܸܒܘܼܪܬܵܐ

Source : Other