Eastern Syriac :ܕܵܒ݂ܸܩ ܫܵܘܦܵܐ ܕ
Western Syriac :ܕܳܒ݂ܶܩ ܫܳܘܦܳܐ ܕ
Eastern phonetic :' da: wiq ' šo: pa:d
Category :verb
English :to fill the place of ;
French :remplir la place de , combler ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܫܦ, ܕܵܒ݂ܸܩ ܫܵܘܦܵܐ ܕ, ܫܵܘܦ, ܫܵܐܸܦ, ܫܘܼܝܵܦܵܐ, ܫܵܝܘܿܦܘܼܬܵܐ, ܫܵܘܦܵܐ, ܫܵܘܦܵܐ ܥܸܠܵܝܵܐ, ܫܵܘܦܵܐ ܕ, ܫܵܘܦܵܐ, ܕܵܒ݂ܸܩ

Source : Maclean