Eastern Syriac :ܐܲܕܸܗܸܢ
Western Syriac :ܐܰܕܶܗܶܢ
Eastern phonetic :a ' di hin
Category :verb
[Human → Body]
English :P'al : to be fat , to be oily ;
French :P'al : être gras , être huileux / poisseux ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܕܗ݇ܘܵܢܵܐ, ܕܵܗ݇ܘܸܢ, ܕܘܼܗ݇ܘܵܢܵܐ, ܕܘܼܗܵܢܵܐ, ܕܘܼܘܗܵܢܵܐ