Eastern Syriac :ܚܲܪܵܝܘܼܬ݂ܵܐ
Western Syriac :ܚܰܪܳܝܽܘܬ݂ܳܐ
Root :ܐܚܪ
Eastern phonetic :ḥa ra: ' iu: ta:
Category :adverb
[Time]
English :finally , in the end , at last (?) ;
French :enfin , finalement , à la fin ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܐܚܪ, ܐ݇ܚܪܵܝܲܬ, ܒܚܪܵܝܬ݂ܵܐ, ܚܲܪܬܵܐ, ܚܵܪܵܝܬܵܐ, ܐ݇ܚܵܪܵܐܝܼܬ, ܐ݇ܚܵܪܵܝܵܐ, ܐܵܚܲܪ, ܐ݇ܚܵܪܵܝܵܐ, ܐ݇ܚܵܪܵܝܵܐ, ܐ݇ܚܵܪܵܝܬܵܐ, ܐ݇ܚܪܵܝܲܬ, ܒܚܲܪܵܝܘܼܬ݂ܵܐ, ܚܲܪܬ݂ܵܐ, ܐ݇ܚܵܪܵܝܘܼܬܵܐ, ܐ݇ܚܵܪܵܝܵܐ, ܒܚܲܪܬ݂ܵܐ

Source : Maclean