Eastern Syriac :ܒܚܲܪܵܝܘܼܬ݂ܵܐ
Western Syriac :ܒܚܰܪܳܝܽܘܬ݂ܳܐ
Root :ܐܚܪ
Eastern phonetic :bḥa ra: ' iu: tha:
Category :adverb
[Time]
English :finally , in the end , at last (?) ;
French :enfin , à la fin , finalement ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܐܚܪ, ܐ݇ܚܪܵܝܲܬ, ܚܲܪܵܝܘܼܬ݂ܵܐ, ܐ݇ܚܵܪܵܝܘܼܬܵܐ, ܒܚܪܵܝܬ݂ܵܐ, ܚܲܪܬܵܐ, ܚܵܪܵܝܬܵܐ, ܐ݇ܚܵܪܵܐܝܼܬ, ܐ݇ܚܵܪܵܝܵܐ, ܐܵܚܲܪ, ܐ݇ܚܵܪܵܝܬܵܐ, ܐ݇ܚܪܵܝܲܬ, ܐܵܚܲܪ, ܚܲܪܵܝܘܼܬ݂ܵܐ, ܚܲܪܬ݂ܵܐ, ܐ݇ܚܵܪܵܝܘܼܬܵܐ, ܐ݇ܚܵܪܵܝܵܐ, ܒܚܲܪܬ݂ܵܐ

Source : Maclean