Eastern Syriac :ܕܸܚܢܝܼܬܵܐ
Western Syriac :ܕܶܚܢܺܝܬܳܐ
Eastern phonetic :diḥ ' ni: ta:
Category :noun
[Country → Agriculture]
English :diminutive of ܕܸܚܢܵܐ : a grain of millet ;
French :diminutif de ܕܸܚܢܵܐ : un grain de mil , un grain de millet ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܕܘܼܚܢܵܐ

See also : ܚܪܘܼܪ̈ܝܹܐ