Eastern Syriac :ܝܵܕܸܠ
Western Syriac :ܝܳܕܶܠ
Eastern phonetic :' ia: dil
Category :verb
[Science → Natural sciences]
English :1) NENA, Al Qosh : child : to bring forth , to bear / be with child / to be pregnant ; 2) egg : to lay ;
French :1) NENA, Al Qosh : enfant : donner naissance , accoucher de , mettre au monde , porter / être enceinte ; 2) œuf : pondre ;
Dialect :NENA, Other

Cf. ܡܲܕܸܠ, ܕܝܼܠܵܐ, ܝܵܕܸܠ, ܝܵܠܸܕ

by metathesis from ܝܠܕ

par métathèse de ܝܠܕ