Eastern Syriac :ܕܲܝܢܵܢܬܵܐ
Western Syriac :ܕܰܝܢܳܢܬܳܐ
Eastern phonetic :dé ' nan ta:
Category :noun
[Trade]
English :feminine of ܕܲܝܢܵܢܵܐ : a debtor , an obligor ;
French :féminin de ܕܲܝܢܵܢܵܐ : une débitrice , une obligée ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܡܕܵܐܸܢ, ܡܲܕܝܸܢ, ܕܲܝܢܵܐ