Eastern Syriac :ܡܒܲܗܪܵܢܝܼܬܵܐ
Western Syriac :ܡܒܰܗܪܳܢܺܝܬܳܐ
Eastern phonetic :mbah ra: ' ni: ta:
Category :noun
[City → Hotel]
English :see also ܡܲܢܗܪܵܢܝܼܬܵܐ /ܟܵܘܬܵܐ : a window ;
French :voir aussi ܡܲܢܗܪܵܢܝܼܬܵܐ /ܟܵܘܬܵܐ : une fenêtre ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܐܲܡܦܘܼܡܵܐ, ܟܵܘܬܵܐ, ܟܵܘܹܐ, ܙܘܸܕܢܵܐ, ܐܘܼܙܸܢܬܵܐ, ܡܲܢܗܪܵܢܝܼܬܵܐ, ܫܝܼܦܘܼܚܬܵܐ

Source : Maclean, Bailis Shamun