Eastern Syriac :ܕ݂ܵܡܵܢܕܵܪ
Western Syriac :ܕ݂ܳܡܳܢܕܳܪ
Eastern phonetic :dha: ' ma:n da:r
Category :noun
[Trade]
English :Al Qosh, masculine : a lessee ;
French :Al Qosh, masculin : un preneur à bail , un locataire à bail ;
Dialect :Other

Cf. ܕ݂ܵܡܵܢܵܐ

See also : ܟܝܼܪܵܐܟܵܝܫ, ܐܲܓܵܪܵܝܵܐ, ܐܸܓ̰ܵܪܵܕܵܪ