Eastern Syriac :ܪܸܥܬ݂ܵܐ
Western Syriac :ܪܶܥܬ݂ܳܐ
Eastern phonetic :' di: tha:
Category :noun
[Science → Natural sciences]
Dialect :Other

ܕܲܥܬ݂ܵܐ

Al Qosh, Tkhuma pronounced [ ' détha: ]

Al Qosh, Tkhuma prononcé [ ' détha: ]