Eastern Syriac :ܣܲܡܡܵܢܵܝܬܵܐ
Western Syriac :ܣܰܡܡܳܢܳܝܬܳܐ
Root :ܣܡܡ
Eastern phonetic :sam mi ' nan ta:
Category :noun
[Human → Death]
English :feminin of ܣܲܡܡܵܢܵܐ : a (female-) poisoner ;
French :féminin de ܣܲܡܡܵܢܵܐ : une empoisonneuse ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܣܡܡ, ܣܡܝܼܡܵܐ, ܣܲܡܡܵܢܹ̈ܐ, ܣܲܡܸܢܵܢܵܐ, ܣܲܡܡܵܢܬܵܐ, ܡܣܲܡܡܵܐ, ܡܣܲܡܲܡܬܵܐ, ܣܲܡܵܢܵܐ, ܣܲܡܵܢܬܵܐ, ܣܲܡܡܵܢܵܐ, ܣܲܡܵܐ, ܡܣܲܡܘܿܡܹܐ, ܣܲܡܸܢ, ܡܣܲܡܸܢ

Source : Maclean