Eastern Syriac :ܙܡܵܪܬܵܐ ܕܕ̈ܵܪܵܓ̰ܹܐ
Western Syriac :ܙܡܳܪܬܳܐ ܕܕ̈ܳܪܳܓ̰ܶܐ
Eastern phonetic :' zma:r ta:d da: ' ra: djé
Category :noun
[Art → Music]
English :Psalm 120 : a Song of degrees ;
French :Psaume 120 : un Cantique des degrés :
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܕܵܪܵܓ̰