Eastern Syriac :ܒܲܛܵܠܵܝܼܬ݂
Western Syriac :ܒܰܛܳܠܳܺܝܬ݂
Eastern phonetic :ba ṭa: ' la: i:th
Category :adverb
[Industry]
English :in vain , to no avail , to no purpose ;
French :vainement , en vain , pour rien , sans succès ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܒܲܛܝܼܠܵܐ

See also : ܬܵܗܲܠܵܐ, ܗܵܒܵܣ, ܠܗܵܒܵܣ, ܗܲܪܘܵܐ