Eastern Syriac :ܗܵܕܝܼ
Western Syriac :ܗܳܕܺܝ
Eastern phonetic :' ha: dhi:
Category :adverb
[Time]
English :now ;
French :maintenant , en ce moment ;
Dialect :Tiari

Cf. ܗܵܕ݂ܝܼܵܐ, ܐܵܕܝܼܵܐ

See also : ܗܵܕܹܐ

distinguish from Classical Syriac ܗܵܕܹܐ : this ;

ne pas confondre avec syriaque classique ܗܵܕܹܐ : cette