Eastern Syriac :ܝܼܘܸܢ
Western Syriac :ܺܝܘܶܢ
Eastern phonetic :' i: win
English :masculin : I am ; ܐܵܢܵܐ ܝܘܸܢ : [' a: né win] : it is me , I am he , that is me ; feminine : ܝܼܘܵܢ ;
French :masculin : je suis ; ܐܵܢܵܐ ܝܘܸܢ : [' a: né win] : c'est moi ; féminin : ܝܼܘܵܢ ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܗܵܘܹܐ, ܝܼܘܸܢ, ܝܼܠܹܗ, ܝܼܠܵܗܿ, ܝܼܠܲܝܗܝ, ܝܼܬܘܿܢ, ܝܼܘܵܚ, ܝܼܘܸܬ

Variants : ܗܵܘܹܐܢܵܐ, ܗ݇ܘܹܐܢܵܐ, ܘܹܐܢܵܐ, ܘܹܝܢܵܐ, ܝܼܘܹܐܢܵܐ