Eastern Syriac :ܝܗܘܼܕ
Western Syriac :ܝܗܽܘܕ
Eastern phonetic :' i: hu:d
Category :proper noun
[Humanities → Geography → Countries]
English :Matthew : 2, 1 : Judea ;
French :Mathieu : 2, 1 : la Judée ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܝܗ݇ܘܿܕܝܼܬ݂, ܝܼܗܘܼܕܵܐ, ܝܗ݇ܘܼܕܵܝܵܐ, ܝܼܗܘܼܕܵܝܵܐ, ܝܗܘܼܕܵܝܵܐ, ܝܗ݇ܘܼܕܵܝܬܵܐ, ܝܼܗ݇ܘܼܕܵܐܝܼܬ݂, ܝܗ݇ܘܼܕܘܼܬ݂ܵܐ

Rhétoré : ܝܼܗܘܼܕ݂

Rhétoré : ܝܼܗܘܼܕ݂