Eastern Syriac :ܝܗ݇ܘܿܕܝܼܬ݂
Western Syriac :ܝܗ݇ܽܘܕܺܝܬ݂
Eastern phonetic :' iu: dith
Category :proper noun
[Human being]
English :Judith : 8, 1 : Judith ;
French :Judith : 8, 1 : Judith ;
Dialect :Eastern Syriac, Classical Syriac

Cf. ܝܼܗܘܼܕܵܐ, ܝܗ݇ܘܼܕܵܝܵܐ, ܝܼܗܘܼܕܵܝܵܐ, ܝܗܘܼܕܵܝܵܐ, ܝܗ݇ܘܼܕܵܝܬܵܐ, ܝܗܘܼܕ, ܝܼܗ݇ܘܼܕܵܐܝܼܬ݂, ܝܗ݇ܘܼܕܘܼܬ݂ܵܐ