Eastern Syriac :ܗܘܿܘܵܢ
Western Syriac :ܗܽܘܘܳܢ
Eastern phonetic :' ho wa:n
English :feminine : here I am ; masculine : ܗܘܿܘܸܢ ;
French :féminin : me voici ; masculin : ܗܘܿܘܸܢ ;
Dialect :Al Qosh

Cf. ܗܘܿܠܹܗ, ܗܘܿܠܵܗܿ, ܗܘܿܠܘܼܟ݂, ܗܘܿܠܵܟ݂ܝ, ܗܘܿܠܲܢ, ܗܘܿܠܘܿܟ݂ܘܿܢ, ܗܘܿܠܵܝ

Variants : ܕܘܼܝܘܵܢ

Urmiah : ܕܘܼܝܘܵܢ, Tiari : ܗܵܘܘܵܢ, Tkhuma : ܗܘܼܝܘܵܢ

Ourmia : ܕܘܼܝܘܵܢ, Tiari : ܗܵܘܘܵܢ, Tkhuma : ܗܘܼܝܘܵܢ