Eastern Syriac :ܗܘܿܠܹܗ
Western Syriac :ܗܽܘܠܶܗ
Eastern phonetic :' ho lé
English :masculine : here he is ; feminine : ܗܘܿܠܵܗܿ ;
French :masculin : le voici ; féminin : ܗܘܿܠܵܗܿ : la voici ;
Dialect :Al Qosh

Cf. ܗܘܿܠܘܼܟ݂, ܗܘܿܠܵܟ݂ܝ, ܗܘܿܠܲܢ, ܗܘܿܠܘܿܟ݂ܘܿܢ, ܗܘܿܠܵܝ, ܗܘܿܘܵܢ, ܗܘܿܘܸܢ

Variants : ܕܘܼܝܠܹܗ, ܗܘܼܝܠܹܐ

Urmiah : ܕܘܼܝܠܹܗ, Tiari : ܗܵܘܠܹܗ, Tkhuma : ܗܵܘܝܠܹܐ, Ashita : ܗܘܼܝܠܹܐ

Ourmia : ܕܘܼܝܠܹܗ, Tiari : ܗܵܘܠܹܗ, Tkhuma : ܗܵܘܝܠܹܐ, Ashita : ܗܘܼܝܠܹܐ