Eastern Syriac :ܗܘܿܠܲܢ
Western Syriac :ܗܽܘܠܰܢ
Eastern phonetic :' ho lan
English :here we are ;
French :nous voici ;
Dialect :Al Qosh

Cf. ܗܘܿܠܹܗ, ܗܘܿܠܵܗܿ, ܗܘܿܠܘܼܟ݂, ܗܘܿܠܵܟ݂ܝ, ܗܘܿܠܘܿܟ݂ܘܿܢ, ܗܘܿܠܵܝ, ܗܘܿܘܵܢ, ܗܘܿܘܸܢ

See also : ܕܘܼܝ݇ܘܵܚ