Eastern Syriac :ܗܵܘܵܪܵܐ
Western Syriac :ܗܳܘܳܪܳܐ
Eastern phonetic :ha: ' wa: ra:
Category :noun
[Human being]
English :1) = ܐܵܘܵܪܵܐ ; 2) = ܓܘܼܪܢܵܐ 4) ;
French :1) = ܐܵܘܵܪܵܐ ; 2) = ܓܘܼܪܢܵܐ 4) ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܐܵܘܵܪܵܐ, ܗܵܘܵܪܵܐ ܕܟܲܠܒܵܐ

See also : ܓܘܿܪܵܢܵܐ ܕܟܲܠܒܵܐ, ܗܵܘܵܪܵܐ ܕܟܲܠܒܵܐ

Source : Maclean, Other