Eastern Syriac :ܗܵܫܬܵܐ
Western Syriac :ܗܳܫܬܳܐ
Eastern phonetic :' ha:š ta:
Category :noun
[Humanities → Language]
English :a matter , a thing , = ܗܲܓ̰ܲܬ ;
French :un sujet , une matière , un objet , = ܗܲܓ̰ܲܬ ;
Dialect :Ashita

Cf. ܗܲܓ̰ܲܬ, ܚܘܼܫܬܵܐ