Eastern Syriac :ܓܘܵܠܬܵܐ ܕܠܹܒܵܐ
Western Syriac :ܓܘܳܠܬܳܐ ܕܠܶܒܳܐ
Eastern phonetic :' gval tad ' lib ba
Category :noun
[Human → Disease]
English :nausea , inclination to vomit
French :la nausée , l' envie de vomir
Dialect :Urmiah