Eastern Syriac :ܐܗܝܼܵܐ
Western Syriac :ܐܗܺܝܳܐ
Eastern phonetic :' hi: ia:
Category :verb
English :Qochanis, Gawar : = ܐܬܝܼܵܐ : to come ; ܐܗܹܐ ܠܹܗ : he is coming ;
French :Qotchanès, Gawar : = ܐܬܝܼܵܐ : venir ; ܐܗܹܐ ܠܹܗ : il vient ;
Dialect :Other

Cf. ܐܵܬܹܐ, ܗܹܝܠܹܗ, ܬܵܐ, ܐܵܬܹܐ, ܐܵܬ݂ܘܿܝܵܐ, ܐܸܬ݂ܝܵܐ, ܐܸܬ݂ܝܼܬ݂ܵܐ, ܡܲܬ݂ܘܿܝܹܐ, ܐ݇ܬܵܐ

See also : ܬܵܐ, ܐܵܬܹܐ, ܐܵܬ݂ܘܿܝܵܐ, ܐܸܬ݂ܝܵܐ, ܐܸܬ݂ܝܼܬ݂ܵܐ, ܡܲܬ݂ܘܿܝܹܐ, ܐ݇ܬܵܐ