Eastern Syriac :ܡܗܲܡܸܢ
Western Syriac :ܡܗܰܡܶܢ
Eastern phonetic :(m) ' ha min
Category :verb
[Human → Speech]
English :see also ܡܲܦܝܸܣ / ܡܲܩܢܹܐ / ܡܲܬܟܸܠ : to persuade , to convince ;
French :voir aussi ܡܲܦܝܸܣ / ܡܲܩܢܹܐ / ܡܲܬܟܸܠ : persuader , convaincre ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܡܗܲܝܡܸܢ, ܗܲܝܡܵܢܘܼܬ݂ܵܐ, ܡܗܲܝܡܲܢܬܵܐ, ܗܲܝܡܲܢܬܵܐ

See also : ܦܝܣ, ܡܲܦܝܸܣ, ܡܲܦܝܘܼܣܹܐ, ܡܲܩܢܹܐ, ܡܲܩܢܘܼܝܹܐ, ܡܲܬܟܸܠ, ܡܲܬܟܘܼܠܹܐ, ܡܲܪܕܹܐ, ܡܲܪܕܘܼܝܹܐ, ܡܲܩܒܸܠ, ܡܲܩܒܘܼܠܹܐ

Urmiah : ܡܲܗܡܸܢ

Ourmia : ܡܲܗܡܸܢ

Source : Maclean