Eastern Syriac :ܗܲܡܝܼܢܝܼ
Western Syriac :ܗܰܡܺܝܢܺܝ
Eastern phonetic :ham ' mi: ni:
Category :adverb
[Numbers]
English :again ;
French :encore , de nouveau ;
Dialect :Al Qosh

See also : ܡܸܢ ܕܪܹܫ, ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐܚܪܹܬܵܐ, ܡܹܕܪܸܫ, ܐܵܗܓܵܗ, ܕܵܘܗܘܿܢ, ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐܚܪܹܬܵܐ, ܡܸܫܬܵܢ, ܡܸܫܬܵܢܝܼ, ܡܲܢܓܸܫܬܵܢ, ܗܲܡܸܫܬܝܼ, ܡܸܢܕܪܹܫ, ܒܲܪܕܪܹܫ, ܬܘܼܒ݂

Source : Maclean