Eastern Syriac :ܡܸܢ ܕܪܹܫ
Western Syriac :ܡܶܢ ܕܪܶܫ
Root :ܪܫ
Eastern phonetic :' min driš
Category :adverb
[Numbers]
English :again , another time / once more ; ܒܵܪܹܐ ܡܸܢ ܕܪܹܫ : to recreate / to re-create , to rebuild ; ܩܲܘܸܡ ܡܸܢ ܕܪܸܫ : to happen again / to occur again / to repeat self ; ܫܲܪܹܐ ܡܸܢ ܕܪܹܫ / ܫܵܩܹܠ ܚܲܕܬܵܐܝܼܬ : to resume / to start again after a pause , to continue following an interruption ;
French :encore , de nouveau , derechef / re- ; ܒܵܪܹܐ ܡܸܢ ܕܪܹܫ : recréer , rebâtir ; ܩܲܘܸܡ ܡܸܢ ܕܪܸܫ : se reproduire / recommencer / avoir lieu de nouveau / se répéter ; ܫܲܪܹܐ ܡܸܢ ܕܪܹܫ / ܫܵܩܹܠ ܚܲܕܬܵܐܝܼܬ : reprendre / recommencer après une pause / continuer après une interruption ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܪܫ, ܡܹܕܪܸܫ, ܡܸܕܪܹܐ, ܒܲܪܕܪܹܫ, ܡܸܢ ܕܪܹܫ, ܡܸܢ ܪܹܫܵܐ

Variants : ܡܒܹܪܹܫ, ܡܸܢ ܒܪܹܫܵܐ

See also : ܐܵܗܓܵܗ, ܕܵܘܗܘܿܢ, ܗܲܡܝܼܢܝܼ, ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐܚܪܹܬܵܐ, ܡܚܲܕܬܵܢܵܐܝܼܬ, ܬܘܼܒ݂, ܚܲܕܬܵܐܝܼܬ

Source : Maclean, Bailis Shamun