Eastern Syriac :ܗܲܡܸܫܬܝܼ
Western Syriac :ܗܰܡܶܫܬܺܝ
Eastern phonetic :ha ' miš ti:
Category :adverb
[Numbers]
English :again ;
French :encore , de nouveau ;
Dialect :Al Qosh, Ashita

Cf. ܡܸܫܬܵܢ, ܡܸܫܬܵܢܝܼ, ܡܲܢܓܸܫܬܵܢ

See also : ܐܵܗܓܵܗ, ܕܵܘܗܘܿܢ, ܡܸܢ ܕܪܹܫ, ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐܚܪܹܬܵܐ, ܡܹܕܪܸܫ, ܗܲܡܝܼܢܝܼ