Eastern Syriac :ܡܸܫܬܵܢ
Western Syriac :ܡܶܫܬܳܢ
Eastern phonetic :' miš ta:n
Category :adverb
[Time]
English :again ;
French :encore , de nouveau ;
Dialect :Tiari

Cf. ܡܸܫܬܵܢܝܼ, ܡܲܢܓܸܫܬܵܢ, ܗܲܡܸܫܬܝܼ

Variants : ܡܸܫܬܵܢܝܼ

See also : ܐܵܗܓܵܗ, ܕܵܘܗܘܿܢ, ܡܸܢ ܕܪܹܫ, ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐܚܪܹܬܵܐ, ܡܹܕܪܸܫ, ܗܲܡܝܼܢܝܼ