Eastern Syriac :ܗܲܪܵܓ̰ܟ̰ܝܼ
Western Syriac :ܗܰܪܳܓ̰ܟ̰ܺܝ
Eastern phonetic :ha ' ra:dj tši:
Category :noun
[Professions]
English :an auctioneer ;
French :un commissaire-priseur ;
Dialect :Urmiah

Cf. ܗܲܪܵܓ̰

See also : ܡܙܲܒܢܵܢܵܐ ܒܡܵܘܕܲܥܬܵܐ

this masculine word is of Azeri / Turkish origin, see ܡܙܲܒܢܵܢܵܐ ܒܡܲܙܵܕܵܐ

mot masculin d'origine azérie / turque, voir ܡܙܲܒܢܵܢܵܐ ܒܡܲܙܵܕܵܐ