Eastern Syriac :ܗܹܪܘܿܕܝܼܵܐ
Western Syriac :ܗܶܪܽܘܕܺܝܳܐ
Eastern phonetic :hi: ru: ' di: ia:
Category :proper noun
[Humanities → History]
English :Matthew : 14, 3 : Hérodias ;
French :Mathieu : 14, 3 : Hérodias ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܗܹܪܘܿܕܝܼܘܿܢ, ܗܹܪܘܿܕܸܣ