Eastern Syriac :ܗܲܪܵܛܝܼܩܘܼܬ݂ܵܐ
Western Syriac :ܗܰܪܳܛܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ
Eastern phonetic :ha ra: ṭi: ' qu: tha:
Category :noun
[Religion]
English :heresy ;
French :l'hérésie ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܗܲܪܵܛܝܼܩܵܐ, ܗܲܪܵܛܝܼܩܵܝܵܐ, ܗܲܪܵܛܝܼܩܝܼܬܵܐ