Eastern Syriac :ܟܵܘܟ݂ܒ݂ܵܐ ܕܒܲܗܪܵܐ
Western Syriac :ܟܳܘܟ݂ܒ݂ܳܐ ܕܒܰܗܪܳܐ
Eastern phonetic :' koḥ wa:d ' bah ra:
Category :proper noun
[Religion]
English :Revised Version, Isaiah : 14, 12 : Lucifer , star / angel of light ;
French :Version révisée, Esaïe : 14, 12 : Lucifer , astre / ange de lumière ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܐܲܝܠܸܠ, ܘܲܠܘܸܠ, ܒܲܗܪܵܐ, ܟܲܘܟ݂ܒ݂ܵܐ

See also : ܙܹܦܸܫܟܵܐ